JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Pracovné právo


 • Vypracovanie pracovných zmlúv a manažérskych zmlúv, iné pracovnoprávne dohody v rozsahu zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov.
 • Dohody o zákaze konkurencie a dohody o povinnostiach zamestnancov vo veciach obchodného tajomstva.
 • Pracovnoprávne spory - zameranie na mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov.
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi.
 • Konzultácie a vypracovanie dokumentov smerujúcich ku skončeniu pracovného pomeru.
 • Náhrada škody spôsobenej zamestnancom alebo zamestnávateľom.
 • Ukončenie pracovného pomeru a odstupné.
 • Pracovnoprávne aspekty spojené s prevodom podniku alebo jeho časti.
 • Prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov pri prechode podniku alebo jeho časti.
 • Poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov ako súčasť pracovno-právnych vzťahov.
 • Porušenie pracovnej disciplíny.
 • Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov.
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (kolektívne vyjednávanie).

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596