JUDr. Karol Porubčin    Advokátska kancelária

Obchodné právo


 • Vypracovanie kompletných dokumentov a kompletné zakladanie obchodných spoločností (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a iné).
 • Zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom, živnostenským úradom a inými správnymi orgánmi.
 • Kompletný právny servis pri zmenách v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov respektíve akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodného mena, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmena právnej formy, likvidácia a výmaz obchodných spoločností).
 • Zastúpenie a zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri.
 • Vedenie valných zhromaždení obchodných spoločností a spisovanie zápisníc.
 • Spisovanie a posudzovanie obchodných zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy a iné).
 • Súdne a mimosúdne vymáhania pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, zabezpečenie pohľadávok.
 • Vypracovanie žalôb a kompletné zastupovanie vo všetkých druhoch obchodných vecí.
 • Zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní.
 • Mimosúdne riešenie obchodných sporov.
 • Zastúpenie pri náhradách škody a ušlého zisku.
 • Právne poradenstvo v oblasti obchodného práva.

Kontakt

Považská Bystrica


Centrum 27/32

017 01 Považská Bystrica

042 432 13 16

0911 475 596


Trenčín


Braneckého 14

911 01 Trenčín

032 743 06 27

0903 475 596


Ilava


Ružová 911/91

019 01 Ilava

032 743 06 27

0903 475 596